SUDUT CARIAN

E-LINK

HYPERLINKS

HUBUNGI KAMI

MAJLIS DAERAH SAMARAHAN 
94300 Kota Samarahan, 
Sarawak, Malaysia. 

 

No. Telefon: 
General Line :   6082-671023/24/25
Pejabat Wali Kota :   6082-671241
Pejabat Setiausaha : 6082-671233
No. Faks: 6082-671342

E-mel: mdshan@sarawaknet.gov.my